Όροι και προϋποθέσεις της τοποθεσίας Web της Strongbow

1. Αποδοχή αυτών των όρων

1.1 Καλώς ορίσατε στην τοποθεσία Web μας η οποία αφορά το brand μας Strongbow («Τοποθεσία Web»). Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και η πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου αλλά και η πολιτική που αφορά τα cookies διέπουν τη χρήση αυτής της τοποθεσίας Web.

2. Εφαρμοσιμότητα

2.1 Αυτοί οι όροι ισχύουν για όλες τις επισκέψεις και για όλη τη χρήση αυτής της τοποθεσίας Web της Heineken Brouwerijen B.V., με έδρα στην Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Άμστερνταμ, Ολλανδίας («HEINEKEN»), καθώς και σε όλες τις πληροφορίες, τις συστάσεις ή/και τις υπηρεσίες που σας παρέχονται σε αυτή την τοποθεσία Web ή μέσω αυτής (οι «Πληροφορίες»).

2.2 Χρησιμοποιώντας αυτή την τοποθεσία Web συμφωνείτε με την εφαρμοσιμότητα αυτών των όρων. Σημειώνουμε ότι αυτοί οι όροι ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον. Οι αλλαγές αυτές θα ισχύσουν αμέσως μετά τη δημοσίευση των τροποποιηθέντων όρων. Συνιστάται στους χρήστες της τοποθεσίας Web να διαβάζουν τακτικά τους όρους για πιθανές αλλαγές.

3. Πληροφορίες και ευθύνη

3.1 Οι πληροφορίες είναι μόνο για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν συμβουλή. Η HEINEKEN δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία απορρέει από τη χρήση (ή την αδυναμία χρήσης) αυτής της τοποθεσίας Web, συμπεριλαμβανομένων των ανακριβειών ή των ατελειών των πληροφοριών, εκτός εάν αυτή η ζημία είναι αποτέλεσμα εσκεμμένης παραπλάνησης ή αμέλειας εκ μέρους της HEINEKEN. Η HEINEKEN δεν θα φέρει ευθύνη για ζημίες που προκύπτουν από έλλειψη καταλληλότητας, επικαιρότητας ή ακρίβειας αυτής της τοποθεσίας Web ή των πληροφοριών.

3.2 Επιπλέον, η HEINEKEN δεν θα φέρει ευθύνη για ζημίες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ζημιών που προκύπτουν από την αποτυχία ή την καθυστέρηση παράδοσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών, διακοπής ή χειρισμού της ηλεκτρονικής επικοινωνίας από τρίτους ή από προγράμματα υπολογιστή που χρησιμοποιούνται για ηλεκτρονικές επικοινωνίες και μετάδοση ιών.

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

4.1 Η τοποθεσία Web και ολόκληρο το περιεχόμενο, οι δυνατότητες και η λειτουργικότητά του (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά όλων των πληροφοριών, του λογισμικού, του κειμένου, των οθονών, των εικόνων, των βίντεο και του ήχου και της σχεδίασης, της επιλογής και της διάταξης αυτών) ανήκουν στην HEINEKEN, τους δικαιοπαρόχους της ή άλλους παρόχους τέτοιου υλικού και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, πατέντες, εμπορικά μυστικά και άλλη νομοθεσία πνευματικής ιδιοκτησίας ή ιδιοκτησίας.

4.2 Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την τοποθεσία Web μόνο για σκοπούς σύμφωνους με αυτούς τους όρους. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα (τμημάτων) της τοποθεσίας Web για προσωπική χρήση. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε τμήμα του περιεχομένου στην τοποθεσία Web σας για άλλους σκοπούς χωρίς να λάβετε άδεια χρήσης από εμάς.

5. Αποζημίωση

5.1 Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε από οποιαδήποτε ευθύνη την εταιρεία μας, τις θυγατρικές μας, τους δικαιοπαρόχους μας και τους παρόχους υπηρεσιών μας και εμάς και τους αντίστοιχους αξιωματούχους, διευθυντές, εργαζομένους, συμβαλλομένους, αντιπροσώπους, δικαιοπάροχους, προμηθευτές, εκπροσώπους από και έναντι αξιώσεων, υποχρεώσεων, ζημιών, κρίσεων, βραβείων, απωλειών, κόστους, δαπανών ή αμοιβών (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών) που προκύπτουν ή σχετίζονται με την παραβίαση αυτών των όρων ή με τη χρήση της τοποθεσίας Web, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά οποιασδήποτε χρήσης του περιεχομένου, των υπηρεσιών και των προϊόντων της τοποθεσίας Web εκτός εάν ορίζεται ρητά σε αυτούς τους όρους.

6. Διάφορα

6.1 Κάθε παράγραφος αυτών των όρων λειτουργεί ξεχωριστά. Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο ή σχετική αρχή αποφασίσει ότι οποιαδήποτε από αυτές τις παραγράφους είναι παράνομη ή μη εφαρμοστέα, οι υπόλοιπες παράγραφοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

6.2 Οι όροι αυτοί διέπονται από το ολλανδικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διένεξη ή αξίωση προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση της τοποθεσίας Web θα διευθετείται από τα δικαστήρια του Άμστερνταμ, της Ολλανδίας.