BACK TO HOME

Podmínky webových stránek Strongbow

1. 

Přijetí těchto Podmínek

1.1 Vítejte na našich webových stránkách zaměřených na naši značku Strongbow (dále Webové stránky). Používání těchto Webových stránek se řídí těmito Podmínkami společně s pravidly ochrany soukromí a používání cookies.

2.

Platnost

2.1 Tyto Podmínky se vztahují na všechny návštěvy a veškeré používání Webových stránek společnosti Heineken Brouwerijen B.V., se sídlem v Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Nizozemí (dále HEINEKEN), stejně jako na informace, doporučení a/nebo služby vám poskytované prostřednictvím těchto Webových stránek (dále informace).

2.2 Používáním těchto Webových stránek souhlasíte s platností těchto Podmínek. Upozorňujeme, že Podmínky mohou být v průběhu času kdykoli změněny. Takové změny jsou účinné s okamžitou platností po uveřejnění upravených Podmínek. Uživatelům Webových stránek doporučujeme Podmínky pravidelně kontrolovat pro případné změny.

3. Informace a odpovědnost

3.1 Tyto informace mají pouze obecný charakter a nemají sloužit jako doporučení. HEINEKEN neodpovídá za žádné škody vyplývající z použití (nebo nemožnosti použití) těchto Webových stránek, včetně nesprávných nebo neúplných informací, pokud taková škoda nevznikla v důsledku úmyslného pochybení či hrubého zanedbání ze strany HEINEKENu. HEINEKEN nenese odpovědnost za škody vyplývající z nedostatečné vhodnosti, včasnosti či přesnosti těchto Webových stránek nebo informací.

3.2 HEINEKEN dále nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku použití prostředků elektronické komunikace, včetně (avšak ne výhradně) škod vyplývajících ze selhání nebo zpoždění doručení elektronické komunikace, zachycení nebo manipulace s elektronickou komunikací třetími stranami či počítačovými programy používanými pro elektronickou komunikaci a přenos virů.

4. Práva duševního vlastnictvís

4.1 Webové stránky, jejich celý obsah a jednotlivé části i funkcionality (včetně - avšak ne výhradně - veškerých informací, softwaru, textu, zobrazení, obrázků, videí a audií, jakož i jejich design, výběr a uspořádání) vlastní společnost HEINEKEN, poskytovatelé jejích licencí nebo jiní poskytovatelé takového materiálu a jsou chráněny ochrannou známkou, obchodní značkou, patentem, obchodním tajemstvím a dalšími zákony týkajícími se duševního vlastnictví a majetku.   

4.2 Webové stránky lze používat výhradně pro účely odpovídající těmto Podmínkám. Kopie Webových stránek nebo jejich části smíte vytvářet výhradně pro osobní účely. Bez námi uděleného oprávnění není dovoleno používat žádnou část obsahu našich Webových stránek k jiným účelům.

5. Odškodnění

5.1 Souhlasíte s tím, že budete chránit naši společnost, dceřiné společnosti, poskytovatele licence a služeb, nás, jakož i příslušné nadřízené pracovníky, ředitele, zaměstnance, smluvní dodavatele, agenty, poskytovatele licence, dodavatele, nástupce a nabyvatele před škodou vyplývající z jakýchkoli pohledávek, závazků, škod, rozsudků, nároků, ztrát, nákladů, výloh nebo poplatků (včetně účelně vynaložených advokátních poplatků) vzniklých nebo souvisejících s porušením těchto Podmínek nebo vaším použitím Webových stránek, a to včetně (avšak ne výlučně) jakéhokoli využití obsahu těchto Webových stránek, jejích služeb a produktů jiným způsobem, než jak je výslovně povoleno v těchto Podmínkách.

6. Různé

6.1 Každý z odstavců těchto Podmínek platí odděleně. Jestliže soud nebo příslušný orgán rozhodne, že kterýkoli z nich je nezákonný nebo nevymahatelný, zbývající odstavce jsou i nadále platné a účinné.

6.2 Tyto Podmínky se řídí nizozemským právním řádem. Jakékoli spory nebo nároky vyplývající nebo související s používáním Webových stránek budou rozhodovány soudy v Amsterdamu, Nizozemí. 

7. Nesdílejte prosím náš obsah s nikým, kdo ještě nedosáhl plnoletosti.