powrót

Warunki korzystania z serwisu Strongbow

1. Akceptacja niniejszych Warunków

1.1 Witamy na stronie poświęconej marce Strongbow („Witryna internetowa”). Niniejsze warunki wraz z Polityką Prywatności i Plików Cookies regulują sposób korzystania z niniejszej Witryny internetowej.

2. Zastosowanie

2.1 Niniejsze Warunki dotyczą wszystkich odwiedzin i korzystania z Witryny internetowej firmy Heineken Brouwerijen B.V. z siedzibą w Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Holandia („HEINEKEN”) oraz wszelkich informacji, zaleceń i/lub usług świadczonych na za pośrednictwem tej Witryny internetowej (zwanych dalej „Informacjami”).

2.2 Korzystanie z tej witryny internetowej oznacza akceptację niniejszych Warunków. Zaznaczamy, że niniejsze Warunki mogą ulec zmianie. Zmiany takie wchodzą w życie natychmiast po zamieszczeniu zmodyfikowanego tekstu Warunków. Użytkownikom niniejszej Witryny zaleca się regularną lekturę Warunków pod kątem możliwych zmian.

3. Informacje i odpowiedzialność

3.1 Informacje mają za zadanie jedynie udzielić ogólnych informacji i nie mogą być traktowane jako zalecenie. Firma HEINEKEN nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z użycia (lub niemożności użycia) niniejszej Witryny internetowej, wliczając w to niepoprawność lub niekompletność Informacji, chyba że szkoda taka jest wynikiem błędów umyślnych lub poważnego zaniedbania ze strony firmy HEINEKEN. Firma HEINEKEN nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z jakiegokolwiek braku przydatności, aktualności lub dokładności niniejszej Witryny internetowej bądź Informacji.

3.2  Ponadto firma HEINEKEN nie odpowiada za szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z elektronicznych środków komunikacji, w tym, lecz nie wyłącznie, szkód wynikających z braku lub opóźnienia w przesyłaniu komunikatów elektronicznych, ich przechwycenia lub manipulacji nimi przez osoby trzecie bądź oprogramowanie komputerowe używane do komunikacji elektronicznej i przesyłania wirusów.

4.  

Prawa własności intelektualnej

4.1 Witryna internetowa oraz zawarte na niej treści i funkcjonalności (w tym, lecz nie wyłącznie, wszystkie informacje, oprogramowanie, teksty, banery, zdjęcia, materiały video i audio wraz z ich projektem, doborem i rozmieszczeniem) należą do firmy HEINEKEN, jej licencjodawców lub innych dostawców materiałów, oraz są chronione prawem autorskim, znakami towarowymi, patentami, tajemnicą handlową oraz innymi prawami własności intelektualnej.

4.2 Niniejsza Witryna internetowa może być używana wyłącznie w celach zgodnych z Warunkami korzystania z serwisu. Dozwolone jest kopiowanie Witryny internetowej (lub jej części) na własny użytek. Zabronione jest wykorzystywanie jakichkolwiek treści zawartych na niniejszej Witrynie internetowej w innych celach bez uzyskania wcześniejszej zgody.

5. Ubezpieczenie

5.1 Użytkownik niniejszym zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności naszą firmę, filie, licencjodawców i usługodawców, a także ich pracowników, dyrektorów, wykonawców, agentów, licencjodawców, dostawców, następców  i beneficjentów, z tytułu roszczeń, zobowiązań, zniszczeń, wyroków, odszkodowań, szkód, wydatków lub kosztów (w tym kosztów obsługi prawnej) wynikających lub związanych z naruszeniem przez użytkownika niniejszych Warunków korzystania z serwisu lub z wykorzystania Witryny Internetowej, w tym, lecz nie wyłącznie, z wszelkiego użycia treści Witryny Internetowej, usług i produktów w sposób innych niż wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach korzystania z serwisu.

6. Inne postanowienia

6.1 Każdy paragraf niniejszych Warunków funkcjonuje oddzielnie. W wypadku decyzji sądowej lub innego stosownego organu ustanawiającej niezgodność z prawem lub niewykonalność któregokolwiek postanowienia, pozostałe postanowienia zachowają swoją ważność.

6.2 Niniejsze Warunki podlegają prawu holenderskiemu. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z użytkowania Witryny internetowej lub mające z nią związek będą rozstrzygane przez sądy w Amsterdamie, w Holandii.

7. Prosimy nie udostępniać naszych treści żadnej osobie, która nie ukończyła wieku, od którego przepisy prawa dopuszczają możliwość spożywania alkoholu.