Where are you located?

Algemene voorwaarden Strongbow-website

1. Aanvaarden van deze Voorwaarden

1.1 Welkom op onze website toegewijd aan ons merk Strongbow (de “Website”). Jouw gebruik van deze Website is aan deze voorwaarden en ons privacy- en cookiebeleid onderworpen.

2. Toepasbaarheid

2.1 Deze Voorwaarden gelden voor alle bezoeken en gebruik van deze Website van Heineken Brouwerijen B.V., gevestigd te Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Nederland ("HEINEKEN"), alsook alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die je krijgt aangeboden op of via deze Website (de "Informatie").

2.2 Door gebruik van deze Website ga je akkoord met de toepasbaarheid van deze Voorwaarden. Houd er rekening mee dat deze Voorwaarden na verloop van tijd kunnen worden gewijzigd. Dergelijke wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht na de terbeschikkingstelling van de gewijzigde Voorwaarden. Gebruikers van de website wordt aangeraden om regelmatig de Voorwaarden na te gaan voor mogelijke wijzigingen.

3. Informatie en aansprakelijkheid

3.1 De Informatie is enkel algemene informatie en houdt geen advies in. HEINEKEN is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website, met inbegrip van eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de Informatie (of de onmogelijkheid om ervan gebruik te maken), tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid door HEINEKEN. HEINEKEN is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrekkige geschiktheid, tijdigheid en juistheid van deze Website of de Informatie.

3.2 HEINEKEN is voorts niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van de storing of vertraging van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma's gebruikt voor elektronische communicatie en overdracht van virussen.

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1 De Website en de volledige inhoud, kenmerken en functionaliteit (inclusief maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, displays, afbeeldingen, video en audio, en het ontwerp, de selectie en indeling daarvan), zijn eigendom van HEINEKEN, zijn licentiegevers of andere aanbieders van dergelijk materiaal en worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk, octrooirecht, handelsgeheimen en andere wetten op intellectuele eigendomsrechten.

4.2 Je kan de Website alleen gebruiken voor doeleinden in overeenstemming met deze Voorwaarden. Je mag kopieën van (delen van) deze Website maken voor persoonlijk gebruik. Je mag geen enkel deel van de inhoud op onze Website voor andere doeleinden gebruiken zonder het verkrijgen van een door ons verstrekte licentie.

5. Schadeloosstelling

5.1 Je gaat ermee akkoord onze onderneming, filialen, licentiegevers en dienstverleners, en onze en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, contractanten, agenten, licentiegevers, leveranciers, opvolgers en rechtverkrijgenden te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, vonnissen, awards, verliezen, kosten, uitgaven of vergoedingen (inclusief redelijke honoraria van advocaten) die voortvloeien uit of verband houden met jouw schending van deze Voorwaarden of jouw gebruik van de Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik van de inhoud, diensten en producten van de Website anders dan uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden.

6. Varia

6.1 Elk artikel in deze Voorwaarden is afzonderlijk van kracht. Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit heeft besloten dat een van de artikels onwettig of niet afdwingbaar is, blijven de overige alinea's volledig van kracht.

6.2 Deze Voorwaarden zijn onderhavig aan het Nederlands recht. Alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Website zullen worden beslecht door de rechtbanken van Amsterdam, Nederland.

7. Delen

7.1 Onze content dient niet met minderjarigen gedeeld te worden.