Where are you located?

Politika pre ochranu osobných údajov

1. Všeobecné informácie

[Heineken Slovensko, a.s. Novozámocká 2, Hurbanovo, 947 01, Slovakia] („HEINEKEN“ alebo „my“ alebo „nás“) je správcom údajov pre spracovanie všetkých osobných údajov zhromaždených prostredníctvom tejto Webovej lokality určenej pre našu značku Strongbow (ďalej len „Webová lokalita“). Spoločnosť HEINEKEN rešpektuje vaše súkromie a zaväzuje sa zabezpečiť, že vaše osobné údaje budú zabezpečené a riadené v súlade s našimi zákonnými povinnosťami podľa platných zákonov na ochranu údajov.

Prečítajte si pozorne túto politiku pre ochranu osobných údajov, pretože obsahuje dôležité informácie, ktoré vám pomôžu pochopiť naše postupy týkajúce sa všetkých osobných informácií, ktoré nám poskytnete alebo ktoré získame inak v súvislosti s Webovou lokalitou (ďalej len „Osobné údaje“).

2. Aké Osobné údaje zhromažďujeme a ako vaše Osobné údaje používame

Väčšinu našich Webových lokalít môžete použiť bez toho, aby ste nám museli poskytovať Osobné údaje. V prípade určitých služieb alebo aktivít budete nám musieť uviesť osobné údaje, aby sme vám mohli poskytnúť požadovanú službu alebo produkt, alebo aby ste sa mohli zúčastniť na tejto aktivite. Požadované informácie označené na Webovej lokalite hviezdičkou sú povinné. Ak požadované informácie neuvediete, nebudeme vám môcť poskytnúť takúto službu alebo produkt, alebo sa nebude môcť zúčastniť tejto aktivity. Okrem informácií, ktoré nám musíte uviesť, aby ste sa mohli zúčastňovať aktivít/kampaní, určité informácie zhromažďujeme pri vašej návšteve našej Webovej lokality.

-účasť na kampaniach, žrebovaniach, súťažiach;
Ak sa zúčastňujete súťaže alebo podujatí, aby ste mohli „vyhrať“, v závislosti od kampane, žrebovania alebo súťaže, vás požiadame o vaše meno, e-mailovú adresu, adresu bydliska, telefónne číslo a odpovede na otvorené otázky. V prípade, že budeme potrebovať poslať odmeny bežnou poštou (napr. v prípade vstupeniek alebo produktov), budeme tiež požadovať vašu doručovaciu adresu alebo ďalšie konkrétne informácie potrebné na odovzdanie odmeny. Tieto informácie potrebujeme, aby sme spracovali vašu účasť a aby sme s vami mohli komunikovať v súvislosti s vašou odmenou, alebo na zaslanie odmien. Všetky informácie o vašej účasti na našich kampaniach, žrebovaniach a súťažiach budeme uchovávať maximálne 6 mesiacov po ukončení súťaže. Tieto informácie sa nebudú používať na iné účely, ak vás nebudeme výslovne informovať o týchto účeloch a/alebo nepožiadame vás vopred o súhlas.

-informácie, keď sa na nás obrátite;
Ak navštívite našu Webovú lokalitu a máte otázku alebo inú poznámku, môžete odoslať náš Kontaktný formulár. Vyzveme vás, aby ste uviedli svoje meno a e-mailovú adresu a samozrejme informácie o vašej požiadavke. Tieto informácie použijeme iba na to, aby sme odpovedali na vašu otázku. Vaše požiadavky, otázky a naše odpovede a ďalšie kroky budeme zaznamenávať, aby sme mohli vašu požiadavku spracovať. Tieto informácie budeme uchovávať 6 mesiacov po vyriešení vašej otázky alebo sťažnosti alebo po uzatvorení požiadavky.

-informácie o vašej návšteve našej Webovej lokality a jej používaní;
Pri vašej návšteve našej Webovej lokality zhromažďujeme určité informácie, napríklad vašu IP adresu, ktoré webové stránky navštevujete, kategóriu zariadenia, prehliadač a typ internetového prehliadača, kliknutia a zobrazenia. Informácie o tom, ako používate našu Webovú lokalitu a služby, nám umožňujú vytvárať segmenty, ktoré predstavujú skupiny návštevníkov webovej lokality alebo zákazníkov s množstvom spoločných charakteristických znakov, ako je veková skupina, pohlavie alebo región. Pravdepodobne vás zaradíme do jedného z našich segmentov. Segmenty sa používajú na prispôsobenie Webovej lokality a napríklad na zmenu poradia výsledkov vyhľadávania alebo v prípadoch, keď umiestňujeme určité ponuky, aby bolo pravdepodobnejšie, že ich uvidíte. Segmenty môžeme tiež použiť na zobrazovanie reklám, o ktorých si myslíme, že sú pre vás dôležité, na internete a na odosielanie komerčných správ.
Tieto osobné údaje používame podľa potreby na naše legitímne záujmy, aby sme mohli propagovať naše produkty a služby našim zákazníkom a návštevníkom webových lokalít, aby sme mohli prilákať viac spotrebiteľov, zlepšiť predaj našich produktov a služieb. Tieto osobné údaje uchovávame maximálne 14 mesiacov.

-marketing;
informácie o vašich vyhľadávaniach na internete (kliknutia a zobrazenia), vaše nastavenie na našej Webovej lokalite, vaše požiadavky na zákaznícke služby a históriu kontaktov môžeme prepájať. Tieto informácie nám umožňujú využívať rôzne kanály na riadenie vzťahov a marketing našich produktov a služieb prostredníctvom e-mailu, priameho marketingu, sociálnych médií, telefonických alebo internetových reklám, ktoré môžu zahŕňať personalizáciu obsahu Webovej lokality a ponúk, aby sa prispôsobili vašim preferenciám. Od prijímania našich noviniek, priameho marketingu, sociálnych médií a telefonických správ sa môžete vždy odhlásiť a vždy môžete namietať proti používaniu vašich Osobných údajov na účely priameho marketingu (ďalšie informácie o tom ako to urobiť si prečítajte v nižšie uvedených odsekoch).
Tieto Osobné údaje používame podľa potreby na naše legitímne záujmy, aby sme mohli propagovať naše produkty a služby našim zákazníkom a návštevníkom webových lokalít, aby sme mohli prilákať viac zákazníkov, zlepšiť predaj našich produktov. Osobné údaje budeme uchovávať tak, ako sa uvádza pre príslušné účely, na ktoré sa tieto Osobné údaje zhromaždili (napríklad keď sa pri návšteve našej Webovej lokality obraciate na nás kvôli žrebovaniu). Osobné údaje sa vo všeobecnosti vymažú alebo anonymizujú najneskôr do 14 mesiacov.

-údržba a optimalizácia našej Webovej lokality;
vaše Osobné údaje sa použijú aj na údržbu a analýzu našej Webovej lokality s cieľom vyriešiť problémy s výkonom, zlepšiť dostupnosť a skúseností používateľov. Zaznamenávame každé používanie našej Webovej lokality.
Vaše Osobné údaje používame na tieto účely, lebo je to potrebné kvôli našim legitímnym záujmom a informácie sa uchovajú maximálne 14 mesiacov. Záznamy o používaní našej Webovej lokality sa odstránia do 14 mesiacov od ich vytvorenia.

3. Ako vaše Osobné údaje zdieľame

Možno vaše Osobné údaje budeme potrebovať zdieľať s tretími stranami, aby nám mohli pomôcť poskytovať vám služby a produkty a prevádzkovať našu Webovú lokalitu. Týmito tretími stranami sú:

  • - spoločnosti skupiny HEINEKEN na účely ukladania Osobných údajov spracovaných prostredníctvom Webovej lokality kvôli zdieľaným informačným systémom

  • - poskytovatelia služieb, ak je to potrebné na poskytovanie služby a poskytovanie služieb analýzy údajov

  • - Poskytovatelia služieb, ktorí nám pomáhajú organizovať kampane a propagáciu

  • - Reklamné spoločnosti prvých a tretích strán

  • - Mediálne agentúry na marketingové účely a výskumné účely

  • - V prípade, ak spoločnosť HEINEKEN odpredá všetky alebo časť aktív alebo akcií spoločnosti skupiny HEINEKEN tretej strane, vaše Osobné údaje môžu byť poskytnuté tejto tretej strane.

Tieto strany môžu sídliť v Európskej únii alebo iných krajinách v Európskom hospodárskom priestore alebo inde na svete. Pri uchovávaní Osobných údajov mimo EHP zabezpečíme primeranú úroveň ochrany prenášaných Údajov. Od poskytovateľov služieb požadujeme, aby používali vhodné opatrenia na ochranu dôvernosti a bezpečnosti Osobných údajov.

Možno budeme musieť poskytnúť Osobné údaje aj orgánom na presadzovanie práva, aby sme splnili všetky prípadné právne záväzky alebo súdne príkazy.

4. Bezpečnosť Osobných údajov

"Prijmeme vhodné technické, fyzické a organizačné opatrenia na ochranu Osobných údajov zozbieraných prostredníctvom Webovej lokality pred zneužitím alebo náhodným, nezákonným alebo neoprávneným zničením, stratou, zmenou, zverejnením, získaním alebo prístupom, ktoré sú v súlade s platnými zákonmi a predpismi o ochrane osobných údajov a údajov. Žiadna internetová stránka však nemôže byť 100% bezpečná a nemôžeme niesť zodpovednosť za neoprávnený alebo neúmyselný prístup, ktorý nemáme pod kontrolou. Naša Webová lokalita môže obsahovať odkazy na iné webové lokality. Nie sme zodpovední za praktiky, obsah alebo bezpečnosť, ktoré používajú tieto iné webové lokality, ktoré sa neriadia touto Politikou pre ochranu osobných údajov. Odporúčame, aby ste vždy pozorne prečítali politiky pre ochranu osobných údajov týchto iných webových lokalít."

5. Uchovávanie vašich Osobných údajov

Vaše Osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako sa požaduje zo zákona, alebo tak dlho, ako je potrebné na poskytnutie všetkých požadovaných služieb alebo na všetky iné účely uvedené v tejto Politike pre ochranu osobných údajov. Konkrétne obdobie uchovávania sa uvádza v tejto Politike pre ochranu osobných údajov pre každý z príslušných účelov. Urobíme primerané kroky na zničenie alebo znemožnenie identifikácie Osobných údajov, ktoré vlastníme, ak už nebudú potrebné na vyššie uvedené účely alebo po uplynutí stanoveného obdobia uchovávania.

6. Súbory cookie

Veľká časť informácií uvedených v tejto Politike pre ochranu osobných údajov sa zhromažďuje prostredníctvom nášho používania súborov cookie a podobných techník. Súbory cookie sú malé textové súbory obsahujúce niekoľko informácií, ktoré sú stiahnuté a môžu sa uložiť vo vašom používateľskom zariadení, napr. vo vašom počítači smartfóne alebo tablete. Techniky, ktoré používame a môžu byť podobné ako sú súbory cookie, sú sledovacie pixely, Java skripty, tagy a webové majáky. Tieto súbory cookie a podobné techniky sú niekedy potrebné na zapamätanie si nastavení vášho účtu, jazyka a krajiny, ale tiež nám umožňujú merať a analyzovať vaše správanie na našej Webovej lokalite a zobrazovať vám personalizované reklamy na našej Webovej lokalite alebo na webových lokalitách tretích strán. Ak sa to vyžaduje, požiadame vás o súhlas s naším používaním súborov cookie. Ak chcete zobraziť viac informácií o tom, aké súbory cookie používame a ako ich používame, prečítajte si našu samostatnú Politiku pre súbory cookie v zápätí tejto Webovej lokality.

7. Sociálne siete

Môžete sa rozhodnúť zdieľať informácie na našej Webovej lokalite prostredníctvom sociálnych médií, napríklad cez [Facebook, Instagram en YouTube].". To znamená, že informácie, ktoré zdieľate, s menom a preferenciami, budú viditeľné pre návštevníkov vašich osobných stránok. Odporúčame vám, aby ste si dôkladne prečítali politiky pre ochranu osobných údajov strán, ktoré prevádzkujú sociálne médiá, pretože sa vzťahujú na spracovanie vašich Osobných údajov týmito stranami. "

8. Súkromie detí

Táto Webová lokalita nie je určená na používanie osobami mladšími ako 18 rokov (alebo minimálne vo veku povolenom na konzumáciu príslušných výrobkov zákonom). Nebudeme vedome zhromažďovať Osobné údaje od osôb mladších ako 18 rokov.

9. Vaše práva na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie používania a prenosnosť údajov

Máte právo požiadať o prehľad vašich Osobných údajov, ktoré spracovávame my alebo sa spracúvajú v našom mene. Máte právo na opravu, odstránenie alebo obmedzenie Údajov (podľa potreby). Toto právo môžete uplatniť tak, že sa na nás obrátite prostredníctvom tohto webového formulára, kde uvediete požiadavku súvisiacu s ochranou osobných údajov. Upozorňujeme, že pri žiadostiach, ktoré nespĺňajú požiadavky stanovené príslušným zákonom alebo usmerneniami spoločnosti HEINEKEN, môžeme požiadať o ich opätovné vydanie alebo ich nakoniec zamietnuť, a že niektoré Osobné údaje môžu byť vyňaté z takýchto žiadostí o prístup, opravu a vymazanie podľa platných zákonov o ochrane údajov alebo iných zákonov a nariadení. Upozorňujeme, že Osobné údaje môžete tiež odstrániť zrušením aktivácie vášho účtu používateľa, Osobné údaje však uchovávame vždy tam, kde sa to vyžaduje zo zákona, čo platí napríklad na správu predaja.

Máte právo dostať Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a za určitých okolností a ak je to technicky možné na vašu žiadosť odošleme vaše údaje inému správcovi.

10. Vaše právo namietať

Za určitých okolností máte tiež právo vyžadovať, aby sme zastavili spracovanie vašich Osobných údajov, ale v prípade, kde máme na to presvedčivé legitímne dôvody, budeme v spracovávaní vašich Osobných údajov pokračovať. Máte však právo namietať proti používaniu vašich Osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania, a ak tak urobíte, vašej žiadosti vyhovieme. Ak ste poskytli súhlas s používaním vašich Osobných údajov, máte právo svoj súhlas zrušiť bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť nášho používania týchto Údajov pred jeho zrušením.

11. Aktualizácie

Túto Politiku pre ochranu osobných údajov budeme kontrolovať a z času na čas aktualizovať. Všetky zmeny tejto Politiky pre ochranu osobných údajov sa zverejnia na našej stránke Webovej lokality a v primerane možnom rozsahu sa vám oznámia.

12. Kontakt

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, námietky proti používaniu vašich Osobných údajov alebo sťažnosť na túto Politiku pre ochranu osobných údajov alebo v súvislosti s manipuláciou s vašimi Osobnými údajmi, obráťte sa na nás prostredníctvom tohto webového formulára, kde uvediete požiadavku na ochranu osobných údajov. Máte tiež právo podať sťažnosť na miestnom úrade na ochranu údajov.