Where are you located?

Pravidlá a podmienky webovej stránky Strongbow

1.  Súhlas s pravidlami

1.1 V tomto dokumente sme vymedzili naše všeobecné smernice, aby sme si mohli všetci vychutnať obsah webovej lokality spoločnosti HEINEKEN. V týchto Podmienkach používania a Zásadách ochrany osobných údajov a používania súborov cookie nájdete podrobnosti o našich zásadách a predpisoch.

2.  Pôsobnosť

2.1 Tieto podmienky používania („Podmienky používania“) sa vzťahujú na všetky návštevy a používanie tejto Webovej stránky spoločnosti Heineken Brouwerijen B.V., so sídlom na Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Holandsko („Spoločnosť Heineken“), ako aj na všetky informácie, odporúčania alebo služby poskytnuté na tejto Webovej stránke alebo prostredníctvom tejto Webovej stránky („Informácie“).

2.2 Používaním tejto Webovej stránky súhlasíte s platnosťou týchto Podmienok používania. Beriete na vedomie, že tieto Podmienky používania sa môžu postupom času meniť. Tieto zmeny nadobúdajú platnosť okamžite po zverejnení upravených Podmienok používania. Používateľom Webovej stránky odporúčame, aby si pravidelne prečítali Podmienky používania pre prípadné zmeny.

3.  Informácie a záväzky

3.1 Uvedené Informácie sú poskytované len na všeobecné informačné účely a nepredstavujú žiadne poradenstvo. Spoločnosť HEINEKEN nenesie zodpovednosť za žiadne škody vyplývajúce z používania tejto Webovej stránky (alebo nemožnosti používať ju) vrátane škôd spôsobených vírusmi alebo akýmikoľvek nesprávnymi alebo neúplnými Informáciami, pokiaľ tieto škody nie sú výsledkom úmyselného pochybenia alebo hrubej nedbanlivosti zo strany Spoločnosti HEINEKEN. Spoločnosť HEINEKEN nenesie zodpovednosť za škody vyplývajúce z nedostatočnej vhodnosti, aktuálnosti alebo presnosti tejto Webovej stránky alebo Informácií.

3.2 Spoločnosť HEINEKEN ďalej nebude zodpovedná za škody vyplývajúce z používania prostriedkov elektronickej komunikácie, vrátane (no nie výlučne) škôd v dôsledku zlyhania alebo oneskorenia v poskytovaní elektronickej komunikácie, rušenia alebo manipulácie s elektronickou komunikáciou tretími osobami alebo počítačových programami používanými na elektronickú komunikáciu a šírenia vírusov.

4.  Duševné vlastníctvo

4.1 Ak nie je uvedené inak, všetky práva duševného vlastníctva na túto Webovú stránku a Informácie vlastní Spoločnosť HEINEKEN. Tieto práva zahŕňajú (no nie výlučne) všetky autorské práva, práva na obchodné názvy, slovné ochranné známky, obrazové ochranné známky a logá Spoločnosti HEINEKEN, ako napríklad (no nie výlučne) práva na „HEINEKEN“.

4.2 Používateľom je dovolené čítať túto Webovú stránku a Informácie a vytvárať kópie pre svoju osobnú potrebu, napríklad tlač alebo uloženie. Akékoľvek iné použitie Webovej stránky alebo Informácií, napríklad ukladanie alebo reprodukcia (časti) Webovej stránky Spoločnosti Heineken na akejkoľvek externej internetovej lokalite, sú zakázané.

5.  Náhrada škody

5.1 Týmto zabezpečujete a zaručujete nedotknuteľnosť spoločnosti Heineken pred takýmito krokmi, nárokmi a záväzkami utrpenými, odvodenými alebo pôsobiacimi na spoločnosť HEINEKEN v dôsledku používania alebo využívania materiálov porušujúcich práva (duševného vlastníctva) akejkoľvek tretej strany alebo v dôsledku akéhokoľvek nezákonného konania voči tretej strane.

6.  Rozličné

6.1 Každý odstavec z týchto Podmienok má samostatnú účinnosť. Ak tieto Podmienky používania sú alebo sa stanú čiastočne neplatnými, strany budú naďalej viazané ostatnými ustanoveniami týchto Podmienok. Zmluvné strany nahradia neplatné časti platnými a právne účinnými ustanoveniami, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedajú ustanoveniam neplatnej časti Podmienok, s ohľadom na obsah a význam týchto Podmienok.

6.2 Tieto Podmienky používania sa riadia výhradne legislatívou Holandska. Všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s týmito Podmienkami používania, vrátane (no nie výlučne) sporov o existencii a platnosti týchto Podmienok, budú riešené príslušnými súdmi mesta Amsterdam.­­

7. Prosíme vás, aby ste tento obsah neposkytovali nikomu, kto nedosiahol zákonnú vekovú hranicu na požívanie alkoholu.